Existing Beyond

We are Spiritual Beings having a Human Experience

Techniques / Technieken

For the Dutch speakers amongst you
please read below

Techniques to influence your (level of) consciousness during sleep :

http://www.existingbeyond.com/0_0_0_0_150_223_csupload_3274472.jpg?u=2659177905


Train yourself to remember your dreams, and to experience the dreams at a more conscious level, by :

§       Writing down your experiences straight after you wake up. Try to do this every time after you have slept. It might be difficult at first - f.i. because you can hardly remember what you dreamt about - but the more you write down your experiences, the easier this will get. Also, you may not always have the time to do this. But it is important that you then try and make the time for it.

Write down your dreams in as much detail as you can. The small details can be most relevant. Don’t forget to also note down how you felt during a (part of the) dream. The emotions which a (part of an) experience brings about are often a big part of a dream and can therefore say a lot about what you have experienced and why!

Start by writing down the key-words/-phrases of your experience. You may not always have the time to write down the whole account straight after you wake up, and also might start forgetting parts of your dream while you are writing. You can use these key-phrases as a reference as you write down the dream in detail.

§       Intention;

You place the intention to do/achieve that which you want to do/achieve

You can place such intentions in waking state and when you are asleep (if you are conscious enough to do this then ofcourse).

It is possible to influence what you experience during sleep by intention. Try stating (preferably out loud) what you wish to do, where you want to go, just before you go to sleep. But don’t just wish it, STATE it. (with intent); “I am going to ….. when I’m asleep”.

Waking-state intentions can be, for example :

I WILL be(come) conscious during sleep”, 

I WILL remember my dream(s)”, 

I WILL go to ….. (person, place you wish to go to)”.

When you posess enough awareness during sleep to do so, you can also make use of intention while physically asleep, for example :

Awareness NOW”, 

Higher self NOW”, 

Clarity NOW”, 

Vision NOW”.

(I have used these phrases on many occasions while Out Of Body (O.O.B.), and they do work!)                    

§       Affirmations;

Affirmations are also a very good tool in heightening your level of consciousness, and in increasing your sense of control over that which you are experiencing.

They are repeated positive statements placed in the present tense. And they can be verbal, non-verbal, or written.

Examples of affirmations are :

I am now out of body!”, 

I am here!”,  

I can do it!, etc…                                  

You can write down both your intentions and affirmations on paper, which you place somewhere in full view, so that they keep ‘reminding’ you of your objectives and strengthen your confidence in that you CAN experience the non-physical dimensions.

§       Re-reading the written accounts of your experiences can also add to your awareness during sleep. It can also lead to insights you didn’t yet recognize (pick up on) at the time you wrote down your experience.

§       Signs;

Think up a certain sign (f.i. putting up your thumb), and associate this sign with becoming more conscious during a dream. It will operate as a trigger, in that when you use this sign while

dreaming your level of awareness will heighten. Of course you will need to be conscious enough during your dream in order that you are able to think of giving yourself this sign.

§       Check reality;

While you are awake, ask yourself this: “Is this a dream??

When you ask yourself this while in this physical reality, it will help you in the growing

realisation that both the waking and the sleeping states are real. 

Mr. William Buhlman, with reference and credit to his book "Secret of the Soul", as well as the International Academy of Consciousness, have played a significant role in my introduction to these techniques.

**********

... More techniques ...

If you are interested in learning how to achieve a conscious O.B.E., and would like to be introduced to further specific techniques with which you can train yourself to be able to realise this, then I can possibly make more information available to you about this.

In this case please let me know by way of sending me an email so that I can get in touch with you about this.


*******************************************************************************************************************************************************

Technieken die je (niveau van) bewustzijn kunnen beïnvloeden tijdens slaap :

http://www.existingbeyond.com/0_0_0_0_150_223_csupload_3274472.jpg?u=2659177905


Train jezelf om je dromen te kunnen onthouden, en om dromen op een meer bewust niveau te beleven,  door:
 

§     Het opschrijven van je ervaringen  direct nadat je wakker wordt. Probeer dit te doen elke keer nadat je hebt geslapen. Dit kan in het begin moeilijk zijn - b.v. omdat je je nauwelijks kan herinneren waarover je hebt gedroomd - maar hoe vaker je je ervaringen opschrijft, hoe gemakkelijker dit wordt.  Ook heb je misschien niet altijd tijd beschikbaar om dit te doen. Maar het is belangrijk dat je in dat geval hiervoor tijd vrij maakt.

Schrijf je dromen zo gedetailleerd mogelijk op. De kleine details kunnen het meest relevant zijn. Vergeet niet om ook op te schrijven hoe je je voelde gedurende een (deel van een) droom. De emoties die door (een deel van) een ervaring worden teweeggebracht vormen vaak een groot deel van een droom en kunnen daarom veel zeggen over wat je hebt ervaren en waarom!

Begin met het noteren van steek-woorden/zinnen uit je ervaring. Je hebt misschien niet altijd gelegenheid om de gehele ervaring op te schrijven meteen nadat je wakker bent geworden, en ook is het mogelijk dat delen van je droom je gaan ontglippen terwijl je de ervaring aan het opschrijven bent. Je kan deze 'steek-woorden' gebruiken als referentie bij het opschrijven van je droom in detail.

§       Intentie;

Je plaatst de intentie om te doen/bereiken dat wat je wilt doen/bereiken.

Zulke Intenties kan je plaatsen in wakkere staat en ook terwijl je slaapt (als je je dan bewust genoeg bent om dit te kunnen doen natuurlijk). 

Het is mogelijk om middels Intentie invloed uit te oefenen op wat je ervaart gedurende slaap. Stel (liefst hard op) wat je wilt doen, waar je naartoe wilt gaan, net voordat je gaat slapen.

Maar wens dit niet simpelweg, STEL het (met intentie);  "Ik ga .... terwijl ik slaap".

Wakkere-staat Intenties kunnen bijvoorbeeld zijn:

Ik ZAL me bewust worden gedurende slaap",

"Ik ZAL mijn dromen onthouden",

"Ik ZAL naar ..... (een persoon, plaats, gebied waar je heen wilt gaan) gaan”.

Als je terwijl je slaapt over voldoende bewustzijn beschikt om dit te doen, dan kan je Intentie ook toepassen terwijl je fysiek slaapt, bijvoorbeeld : 

Bewust NU !" (in het Engels: "Awareness NOW !”), 

Hoger Zelf NU !" (in het Engels: "Higher self NOW !”), 

Helderheid NU !" / "Duidelijkheid NU !" (in het Engels: "Clarity NOW !”), 

Ik kan NU zien !" (in het Engels: "Vision NOW !”).

(Ik heb deze stellingen vaak gebruikt terwijl ik in uitgetreede staat was, en ze werken!)

Je kan natuurlijk door jezelf geformuleerde Intenties gebruiken; het gaat er om dat je met intentie stelt wat er gaat gebeuren, op basis van wat je wilt doen/bereiken, en dat de Intenties die je hiervoor gebruikt voor jou werken.                  

§       Bevestiging;

Bevestigingen (In het Engels: "Affirmations") bieden eveneens een hele effectieve manier om je niveau van bewustzijn te verhogen, als ook om je beleving van controle over hetgeen je ervaart te versterken.

Het is een herhaaldelijke positieve stelling, in het nu uitgedrukt. En het kan verbaal, non-verbaal (in gedachten), of schriftelijk worden ge-uit. 

Voorbeelden van Bevestigingen zijn : 

Ik ben nu in uitgetreede staat ! ”, 

Ik ben Hier !”,  

Ik Kan het ! , etc…    

Je kan zowel je Intenties als Bevestigingen op papier opschrijven, en deze vervolgens ergens neerleggen waar je er zicht op hebt, zodat ze je blijven herinneren aan wat je wilt bereiken en je versterken in je gevoel van vertrouwen ten aanzien van het KUNNEN ervaren van de extra-fysieke dimensies. 

§       Terug lezen van verslagen van je ervaringen draagt ook bij aan een verhoging in het niveau van je bewustzijn gedurende slaap. Ook kan het leiden tot inzichten die je nog niet had gekregen ten tijde dat je je ervaring opschreef.

§       Tekens;

Bedenk een bepaald Teken (b.v. het opsteken van je duim), en verbind dit Teken mentaal met het meer bewust worden gedurende een droom. Het Teken zal werken als een 'trigger', in dat je bewustzijn zal stijgen als je dit Teken gebruikt terwijl je droomt. Logischerwijs zal je al over voldoende mate van bewustzijn moeten beschikken gedurende een droom om te kunnen bedenken jezelf dit Teken te geven.

§       Check de realiteit;

Stel jezelf deze vraag als je wakker bent : "Is dit een droom?? "

Als je jezelf dit vraagt terwijl je je in deze fysieke realiteit begeeft zal dit bijdragen aan je (groeiende) realisatie dat zowel de wakkere als de slaap staat echt zijn.


De heer William Buhlman, met referte aan en dankzij zijn boek

"Secret of the Soul", als ook The International Academy of Consciousness hebben een belangrijke rol gespeeld ten aanzien van mijn introductie tot deze technieken.


**********

... Meer technieken ...

Als je geïnteresseerd bent om te leren hoe je een bewuste uittreding kan beleven, en je graag over meer specifieke technieken te weten komt waarmee je jezelf kan trainen om

dit te realiseren, dan kan ik hierover mogelijk meer informatie beschikbaar maken.

In dat geval vraag ik je mij dit te laten weten middels het sturen van een email zodat ik hierover contact met je kan opnemen.